Adatvédelem

A HVG Kiadó Zrt. adatkezelési tájékoztatója

1. Bevezetés

A HVG Kiadó Zrt. (a továbbiakban: „HVG”) fontosnak tartja felhasználói, megrendelői, előfizetői és minden egyéb érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását. A HVG az érintettek személyes adatainak kezelése során az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [„GDPR”]), az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések (részletes felsorolásuk a fogalmi meghatározások között található) alapján jár el.

2. Fogalmi meghatározások

Az adatkezelési tájékoztatóban gyakran előforduló kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásakor alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint a művelet végzésének helyétől;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a HVG-vel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi;
Adatgazda: a személyes adatokat nyilvántartó rendszer felépítéséért, adattartalmáért üzleti vagy szervezeti szempontból felelős személy. Adatgazda a HVG szervezetében – az adott IT rendszer tekintetében – illet- ékes olyan vezető, aki felelős a HVG információs vagyonának adott részéért. Az adatgazda annak a terü- letnek a vezetője, amely előállítja az információt, vagy érdemi befolyást gyakorol az információ kezelésére;
Adathordozó: az adat megjelenítését lehetővé tevő eszköz, ideértve az iratokat is. Papíralapú, illetve mágneses adathordozó, különösen: okirat, mágneslemez, pendrive, CD, DVD, mágnesszalag, HDD, videoszalag, hangszalag;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így ebbe a körbe tartozik különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése nyilvános vagy nem nyilvános adatbázisból, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatmegjelölés: a személyes adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. Kötelező az adatmegjelölés, ha a személyes adat helyességét vagy pontosságát az érintett vitatja;
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adattovábbítás: a személyes adat egyedileg meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: a személyes adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatvédelmi incidens: a személyes adatok biztonságát érintő esemény, amelynek eredménye a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés;
Adatzárolás: a személyes adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Alkalmazott jogszabályok: a HVG adatkezelései során az alábbi jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével jár el:

 1. GDPR
 2. Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról („Adatvédelmi Irányelv”)
 3. Infotv
 4. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”)
 5. 2000. évi C. törvény a számvitelről („Számv. tv.”)
 6. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker. tv.”)
 7. 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt. ”)
 8. 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól („Smtv.”)
 9. 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról („Pp.”)

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét termé- szetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt a személyes adattól elkülönítve tárolják és megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosított, hogy a korábban azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ezt a személyes adatot nem lehet hozzákapcsolni;
Anonimizálás: olyan technikai eljárás, amely biztosítja, hogy az érintett és a személyes adat közötti kapcsolat többé nem állítható helyre;
Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése abból a célból, hogy a HVG a jövő- ben csak korlátozottan kezelhesse őket;
Az adatkezelő nevében eljáró személy: az a természetes személy – a HVG munkavállalója, partnere, megbízottja –, aki az adatkezelési műveleteket vagy az adatkezelési műveletek meghatározott csoportját elvégzi;
Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását (például az arckép vagy az ujjlenyomat);
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik féle;
Direkt marketing tevékenység: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevé- kenységeknek és kiegészítő szolgáltatások összessége, amelyek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása üzletkötés előmozdítása érdekében;
Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó szemé- lyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
Electronic direct mail (EDM): a HVG tulajdonában lévő weboldalakon elérhető termékek, szolgáltatá- sok, tartalmak értékesítésének előmozdítását célzó elektronikus üzenet;
Előfizető: a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető terméket, szolgáltatást, tartalmat a HVG tulajdonában lévő weboldalon keresztül, vagy a HVG által szervezett eseményen leadott megrendelés útján előfizetéses konstrukcióban megvásárló és/ vagy igénybe vevő, megtekintő, a tartalmakból tájékozódó érintett;
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
Felhasználó: a HVG szolgáltatását, illetve az általa előállított tartalmat a HVG tulajdonában lévő weboldalon történő regisztrációt követően ingyenesen igénybe vevő, illetve megtekintő, azokból tájékozódó érintett;
Felügyeleti hatóság: a GDPR felhatalmazása alapján a vonatkozó tagállami jogszabályban az adatvédelmi előírások betartásának ellenőrzésére kijelölt hatóság;
Genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzésé- ből ered;
Harmadik ország: az Európai Unió tagállamain, valamint az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamain (Izland, Norvégia és Liechtenstein) kívüli államok;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
Hírlevél: a HVG tulajdonában lévő weboldalon keresztül elérhető tartalomhoz kapcsolódóan, illetve a HVG tulajdonában lévő weboldal útján nyújtott szolgáltatás részeként a címzettek részére elektronikus úton (például e-mailben) eljuttatott szakmai információ;
Hozzájárulás: az érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
HVG tulajdonában lévő weboldal: a www.hvg.hu, a www.adozona.hu, a www.jobline.hu, a www.eduline.hu, az onlinetanfolyam.eduline.hu, a www.hvgkonyvek.hu, a www.konferencia.hvg.hu, a tedxyouthatbudapest.com, a www.bolt.hvg.hu, továbbá a felsorolt weboldalakról elérhető aloldalak, valamint mindazon további weboldalak, melyek impresszumában tulajdonosként, üzemeltetőként a HVG került feltüntetésre;
Irat: írásban vagy elektronikus úton készített szöveg, számadatsor, vázlat, grafikon és ábra. Eltérő rendelkezés hiányában a hangfelvételre és a képfelvételre is az iratra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni;
Közös e-mail cím: ugyfelszolgalat@hvg.huhvg@hvg.huhvg.hu@hvg.huiphone@hvg.hutablet@hvg.huandroid@hvg.hujobline@hvg.hu
Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőző- désre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
Megrendelő: a HVG termékét és/ vagy szolgáltatását a HVG tulajdonában lévő weboldalon, vagy a HVG által szervezett eseményen leadott megrendelés útján egyszeri alkalommal megvásárló és/ vagy igénybe vevő érintett;
Nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára hozzáférhetővé tétele;
Profilalkotás: a személyes adatok automatizált kezelése, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők (például munkahelyi teljesítmény, gazdasá- gi/ pénzügyi helyzet, egészségi állapot, személyes preferenciák, érdeklődési kör, megbízhatóság, viselkedés) értékelésére, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
Személyes adat megjelölése: a személyes adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, bármilyen azonosító jele, legyen az hatóság vagy az adatkezelő által létrehozott azonosító, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, illetve az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
Természetes személy: élő ember, aki személyiségi jogok – például a személyes adatok védelméhez fűződő jog – jogosultja lehet;
Tilalmi (Robinson) lista: azon érintettek név- és lakcímadatainak nyilvántartása, akik nem járultak hozzá adataik direktmarketing célú kezeléséhez, vagy megtiltották adataik e célból történő további kezelését;
Tiltakozás: az érintett bármilyen formában (például szóban, írásban, vagy e-mailben) kifejezett nyilatkozata, amellyel a személyes adatainak kezelését kifogásolja a HVG-nél, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
Partner: a HVG-vel szerződéses kapcsolatban álló vállalkozó vagy megbízott.

3. Ki az adatkezelő?

Neve: HVG Kiadó Zrt.
Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 14.
Cégjegyzékszáma: 01-10-041172
Adószáma: 10226353-2-41
Statisztikai számjele: 10226353-5814-114-01
E-mail címe: ugyfelszolgalat@hvg.hu
Telefonszáma: +36 1 436 2045
Az adatvédelmi tisztviselő neve, e-mail címe, telefonszáma: Mészáros Csaba; dpo@hvg.hu; +36 1 4362243

4. Melyek az adatkezelés alapvető elvei?

 1. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg az érintettel kapcsolatba hozható. Az érintettel akkor hozható kapcsolatba a személyes adat, ha a HVG ténylegesen rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a kapcsolat helyreállításához szükségesek.
 2. A HVG kizárólag az Európai Unió, illetve Magyarország jogszabályai által meghatározott előírá- sok betartásával kezel személyes adatot (jogszerűség elve).
 3. A HVG kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy az általa folytatott adatkezelések mind az érintettek, mind pedig a HVG számára érthetőek, átláthatóak (átláthatóság elve) és tisztességesek (nem megté- vesztőek) legyenek. A HVG kifelé, az érintettek irányába az előzetes tájékoztatás, míg a szervezetén belül az adatkezelésekről vezetett naprakész nyilvántartás útján gondoskodik az átláthatóság követelményének megvalósításáról.
 4. „A HVG kizárólag” fejezetben meghatározott célokból kezeli az érintett személyes adatait (célhoz kötöttség elve).
 5. A HVG csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas (adattakarékosság elve).
 6. A HVG csak az adatkezelési cél megvalósulásához feltétlenül szükséges mértékben és ideig kezeli a személyes adatokat (korlátozott tárolhatóság elve).
 7. Az adatkezelés során a HVG az adatbeviteli hiba észlelését követően általa elvégzett, illetve az érintett által kezdeményezett helyesbítéssel biztosítja a kezelt adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges ideig lehessen azonosítani (pontosság elve).
 8. A HVG az adatkezelés során gondoskodik az általa kezelt személyes adatok titokban tartásáról, illetéktelenek általi hozzáférés megakadályozásáról (bizalmasság elve).
 9. A HVG a felhasználónak, megrendelőnek, előfizetőnek nem minősülő weboldal látogatókról nem kezel személyes adatot.

5. Sor kerül adatfeldolgozó igénybevételére? Ha igen, milyen feltételek mellett?

 1. A HVG által a HVG adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a GDPR, az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön jogszabályok keretei között a HVG határozza meg az adatfeldolgozóval írásban kötött adatfeldolgozói szerződésben. Az általa adott utasítások jogszerűségéért a HVG felel.
 2. Az adatfeldolgozó a tevékenységének ellátása során – a HVG rendelkezései szerint – további adatfeldolgozót igénybe vehet.
 3. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott szemé- lyes adatokat kizárólag a HVG rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a HVG rendelkezései szerint köteles tárolni és meg- őrizni.
 4. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a HVG üzleti tevékenységében érdekelt.

Az egyes adatfeldolgozók és az általuk végzett tevékenység részletezése „A HVG által folytatott egyes adatkezelések” fejezetben található.

6. Milyen intézkedésekkel garantálja a HVG az általa kezelt személyes adatok biztonságát?

  1. A HVG az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy a GDPR, az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az Érintett magánszférájá- nak legmagasabb szintű védelmét.
  2. A HVG, illetve tevékenységi körében az általa igénybe vett adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljá- rási szabályokat, amelyek a GDPR, az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
  3. A HVG megfelelő intézkedésekkel – például titkosítás, anonimizálás – védi az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
  4. A HVG a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdeké- ben megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhetők.
  5. Amennyiben a HVG automatizált döntéshozatali rendszert – beleértve különösen a profilalkotást – vesz igénybe a személyes adatok feldolgozásához, úgy ennek során a HVG és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítjaa) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

   d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

   e) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitt be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

   f) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

   g) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

  6. A HVG és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor figyelembe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül a HVG azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a HVG számára.

7. A személyes adatok mely esetekben továbbíthatók harmadik személyek részére?

 1. A személyes adatok akkor továbbíthatók harmadik – az érintetten, a HVG-n és az adatfeldolgozón kívüli – személy részére, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult vagy azt a GDPR, törvény, vagy önkormányzati rendelet lehetővé teszi.
 2. EGT tagállamba irányuló adattovábbítást a hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belül történne az adattovábbítás. A HVG személyes adatot nem EGT tagállamba (harmadik országba) csak akkor továbbít, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult és a harmadik országban biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja (azon országok listája, amelyek adatvédelmi előírásait az Európai Bizottság megfelelő szintűnek minősítette, az alábbi linken található).
 3. Az érintett hozzájárulása, illetve a célországra vonatkozó megfelelőségi határozat hiányában személyes adat az alábbi esetekben továbbítható EGT-n kívüli országba:1) felügyeleti hatóság külön engedélye nélküla) kötelező erejű vállalati szabályok (binding corporate rules) alapján,b) az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési kikötések alkalmazása esetén (elérhetők az alábbi oldalon),

  c) a felügyeleti hatóság által és a Bizottság által jóváhagyott általános szerződési kikötések alkalmazása esetén,

  d) magatartási kódex alkalmazása esetén,

  e) tanúsítás alkalmazása esetén.

  2) A felügyeleti hatóság engedélyével a HVG vagy az adatfeldolgozó és a harmadik országbeli vagy a nemzetközi szervezeten belüli adatkezelő, adatfeldolgozó vagy a személyes adatok címzettje között létrejött szerződéses kikötések alkalmazása esetén. 

  3) Az alábbiakban részletezett különös helyzetek bekövetkezése esetén: 

  a) az érintett kifejezetten hozzájárulását adta a tervezett továbbításhoz azt követően, hogy tájékoztatták az adattovábbításból eredő – a megfelelőségi határozat és a megfelelő garanciák hiányából fakadó – esetleges kockázatokról,

  b) az adattovábbítás az érintett és a HVG közötti szerződés teljesítéséhez, vagy az érintett kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges,

  c) az adattovábbítás a HVG és valamely más természetes vagy jogi személy közötti, az érintett érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges,

  d) az adattovábbítás fontos közérdekből szükséges,

  e) az adattovábbítás jogi igények (például peres vagy hatósági eljárás megindítása) előterjesztése, érvényesítése és védelme miatt szükséges,

  f) az adattovábbítás az érintett vagy valamely más személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, és az érintett fizikailag vagy jogilag képtelen a hozzájárulás megadására;

  g) az adattovábbítás az érintett vagy valamely más személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, és az érintett fizikailag vagy jogilag képtelen a hozzájárulás megadására;

  h) a továbbított adatok olyan nyilvántartásból származnak, amely az uniós vagy a tagállami jog értelmében a nyilvánosság tájékoztatását szolgálja, és amely vagy általában a nyilvánosság, vagy az ezzel kapcsolatos jogos érdekét igazoló bármely személy számára betekintés 8 céljából hozzáférhető, de csak ha az uniós vagy tagállami jog által a betekintésre megállapított feltételek az adott különleges esetben teljesülnek.

8. Melyek az érintett jogai és miként érvényesíthetők?

Az érintett a 3. fejezetben megjelölt postai címen, illetve e-mail útján vagy telefonon kérelmezheti, illetve kezdeményezheti a HVG-nél

 1. tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről,
 2. a személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását,
 3. személyes adatai más adatkezelőhöz hordozását,
 4. az adatkezelés korlátozását,

továbbá:

 1. tiltakozhat az adatkezelés ellen,
 2. kezdeményezheti, hogy az automatizált döntéshozatal hatálya rá ne terjedjen ki,
 3. visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.

8.1 Az érintett tájékoztatása

 1. Az érintett kérelmére a HVG tájékoztatást ad az érintett részére a HVG által kezelt, illetve az általa a HVG adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól és azok kategóriáiról, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adattárolás időtartamáról, az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjéről és a címzettek kategóriáiról, az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a HVG-től a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a felügyeleti hatósághoz benyújtható panasz lehetőségéről, a kezelt személyes adatok forrásáról (ha azok nem közvetlenül az érintettől származnak), az automatizált döntéshozatalról (beleértve a profilalkotást is), az automatizált döntéshozatal logikájáról, valamint arról, hogy az automatizált döntéshozatal milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 2. A HVG a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az érintett erre irányuló kifejezett kérelmére írásban adja meg a kért tájékoztatatást.
 3. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájé- koztatási kérelmet még nem nyújtott be a HVG-hez. Egyéb esetekben a HVG a tájékoztatás-kérés megválaszolásával kapcsolatban felmerült, indokolt és igazolt költségeinek megtérítését kérheti a tájékoztatást kérőtől. Az érintett tájékoztatását a HVG csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadását indokolhatja, ha az érintett jelen fejezetben nevesített jogait (tájékoztatás, helyesbítés, törlés, zárolás) az állam külső és belső biztonsága (például a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetésvégrehajtás biztonsága) érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából (beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is), továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében törvény korlátozza.
 4. A tájékoztatás megtagadása esetén a HVG írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására milyen indok alapján került sor.

8.2 A személyes adatok helyesbítése, törlése, zárolása

 1. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a HVG rendelkezésére áll, a személyes adatot a HVG helyesbíti.
 2. A személyes adatot törölni kell, ha
  a) az adatkezelési cél megszűnt,b) az érintett visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását,c) az érintett tiltakozik a jogos érdeken – mint adatkezelési jogalapon – alapuló adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés ellen,d) a kezelése jogellenes,

  e) a személyes adatokat a HVG-re alkalmazandó, az Európai Unió vagy Magyarország joga által előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

  f) azt a bíróság vagy a felügyeleti hatóság elrendelte.

 3. Ha a HVG nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket arról, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok má- solatának, illetve másodpéldányának törlését.
 4. Törlés helyett a HVG zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zá- rolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a szemé- lyes adat törlését kizárta.
 5. A HVG megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 6. A HVG a helyesbítésről, zárolásról és törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

8.3 Az adathordozhatósághoz való jog

  1. Az érintett kezdeményezheti a HVG-nél a rá vonatkozó személyes adatok tagolt, széles körben használt, (számító)géppel olvasható formátumban történő rendelkezésre bocsátását, továbbá jogosult arra, hogy a HVG ezeket az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelőnek továbbítsa feltéve, ha

a) az adatkezelés automatizált módon történik és

b) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

8.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

  1. A HVG az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését:

a) az érintett vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a HVG ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

b) az adatkezelés jogellenessége esetén az érintett adatai törlése helyett csupán azok felhasználá- sának korlátozását kéri a HVG-től,

c) a HVG-nek már nincs szüksége a személyes adatokra, azonban az érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez igényli azok rendelkezésre bocsátását a HVG-től,

d) az érintett tiltakozott a HVG vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelést megalapozó jogos érdek elsőbbséget élvez-e az érintett jogos indokaival szemben.

 1. Az adatkezelés korlátozása esetén a személyes adatokat a tároláson túlmenően csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve Magyarország fontos köz- érdekéből lehet kezelni.
 2. A HVG a korlátozás feloldása előtt tájékoztatja a korlátozást kezdeményező érintettet.

8.5 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

  1. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a HVG vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, illetve, ha a személyes adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükséges,

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, céljára történik.

 1. A HVG a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a ké- relmezőt írásban tájékoztatja.
 2. Ha a HVG az érintett tiltakozását megalapozottnak találja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik szintén kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 3. Ha az érintett a HVG döntésével nem ért egyet, illetve ha a HVG 15 napon belül sem vizsgálja meg a kérelmet, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt pert indíthat a HVG-vel szemben.

8.6 Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos érintetti jogok

  1. Az érintett kezdeményezheti a HVG-nél, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen (beleértve a profilalkotást is) alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt jelentős mértékben érintené, kivéve abban az esetben, ha az automatizált döntés

a) az érintett és a HVG közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,

b) meghozatalát a HVG-re alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít,

c) az érintettnek az előzetes tájékoztatás ismeretében tett, kifejezetten hozzájárulásán alapul

 1. azzal, hogy az 1) és a 3) pont szerinti esetben a HVG az érintett részére biztosítja a döntéssel szembeni kifogás lehetőségét, valamint azt, hogy emberi beavatkozást (például az automatizált döntés eredményének utólagos felülvizsgálatát) kezdeményezzen.
 2. A HVG az érintett különleges adatai esetében kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulásának birtokában vagy akkor alkalmaz automatizált döntéshozatalt, ha az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, illetve azt uniós jog vagy Magyarország joga írja elő.

8.7 A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben a személyes adatok – beleértve a különleges adatokat is – kezelése az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett a HVG 3. fejezetben megadott elérhetőségeire címzett nyilatkozat útján bármikor viszszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, melynek következtében a HVG nem kezeli tovább az érintett személyes adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtt megkezdett adatkezelés jogszerűségét.

A HVG a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet az adatkezelésről, illetve teljesíti a helyesbítés, törlés, zárolás iránti kérelmét, kivéve, ha a kérelemmel nem ért egyet. A kérelmezői minőségre vonatkozó megalapozott kétség esetén a HVG jogosult a kérelmezőt személyazonosságának igazolására felhívni. A HVG válaszában részletesen kifejti a kérelem elutasítását alátámasztó ténybeli és jogi indokokat.

Ha az érintett nem ért egyet a HVG döntésével, bírósághoz fordulhat: eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (a törvényszékek felsorolá- sa: birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék megkereshető a birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Ha az érintett sérelmezi, ahogyan a HVG az adatait kezeli, javasoljuk, hogy először a HVG-t keresse meg. Megkeresését minden esetben körültekintően kivizsgáljuk.

Amennyiben az érintett elégedetlen a panaszkivizsgálás eredményével, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jelezheti észrevételeit az alábbi elérhetőségeken:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9. Melyek a jogellenes adatkezelés következményei?

 1. A HVG kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelései minden esetben jogszerűek legyenek, azaz az adatkezelésre az adatkezelési alapelvek szem előtt tartásával, megfelelő célból és jogalap alapján, az adatbiztonsági előírások maradéktalan betartása mellett kerüljön sor.
 2. A HVG az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni.
 3. Ha a HVG az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát is megsérti, az érintett a HVG-től sérelemdíjat is kö- vetelhet.
 4. Az érintettel szemben a HVG felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés miatti sérelemdíjért is.
 5. A HVG mentesül a kártérítés, illetve a sérelemdíj megtérítése iránti felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.