Általános szerződési feltételek

HVG Kiadó Zrt.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

2024. március 13. 

 

 1. Az ÁSZF hatálya

1.1. A HVG Kiadó Zrt. szolgáltatásait igénybe vevő megrendelőnek (a továbbiakban Megrendelő) a HVG Kiadó Zrt-vel (a továbbiakban HVG) mint szolgáltatóval kapcsolatos jogviszonyaiban az alábbi általános szerződési feltételeket kell alkalmazni – ideértve az ÁSZF elválaszthatatlan részét képező, 1-2. számú mellékletekben foglaltakat is –, kivéve abban az esetben, ha a felek az általuk kötött egyedi szerződésben az Általános szerződési feltételekben foglaltaktól eltérően rendelkeznek. Ennek hiányában a Megrendelő a megrendelésével automatikusan elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1.2. A jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezik:

 1. számú melléklet: A HVG Kiadó Zrt. nyomtatott, online és mobil termékeinek hirdetési és szolgáltatási díjai, kedvezményei és felárai.
 2. számú melléklet: A HVG Kiadó Zrt. nyomtatott, online és mobil termékeinek anyagleadási paraméterei.
 3. számú melléklet: A HVG BrandLab termékeire vonatkozó Általános Szerződési Feltételek
 4. számú melléklet: Az Eduline cikkszponzorációra és egyéb natív megjelenésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

1.3. A jelen ÁSZF rendelkezései 2018. május-25-től hatályosak.

1.4. HVG fenntartja magának a jogot, hogy jelen Általános szerződési feltételeket bármikor módosítsa, vagy új általános szerződési feltételeket léptessen hatályba. A módosításokat a hvg.hu honlapra történt kihelyezését követően létrejött egyedi szerződésekre kell alkalmazni.

 

 1. Általános rendelkezések, definíciók

2.1. Megrendelő: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló, 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott, a HVG-vel mint szolgáltatóval, különösen, mint reklám-közzétevővel jogviszonyba kerülő reklámozó vagy reklámszolgáltató.

2.2. Hirdetés, illetőleg gazdasági reklám (a továbbiakban hirdetés): a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló, 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott fogalmak.

2.3. A médiaszolgáltatások és a műsorszámok támogatása, termékmegjelenítés a műsorszámokban, politikai reklám, közérdekű közlemény és társadalmi célú reklám: a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, 2010. évi CLXXXV. törvényben, valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvényben meghatározott fogalmak.

2.4. Az információ, szolgáltató, közvetítő szolgáltató, elektronikus hirdető, elektronikus hirdetés közzétevője: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben körülírt fogalmak.

2.5. Speciális hirdetés: minden olyan hirdetés speciálisnak minősül, amelyik eltér a mindenkori hirdetésszolgáltatási díjakról szóló, 1. számú mellékletben szereplő, normál, rögzített méretű hirdetéstől, és/vagy online és mobilhirdetések esetén eltakarja a tartalmat, megszakítja az oldal betöltődését, megakasztja az oldal rendeltetésszerű használatát, vagy megjelenése az oldal forráskódjába való beavatkozást igényel.

2.6. Teljesítés: a hirdetés HVG által történt, szerződésszerű közzététele. A teljesítés lehet részteljesítés, amikor a hirdetés közzététele több ízben, bizonyos időszakonként történik. Ilyenkor a hirdetések minden egyes közzététele a teljes megrendelés (szerződés) részteljesítésének minősül.

2.7. Listaár: az egyes szolgáltatások hirdetési díjszabásának alapja, vagyis az egyes hirdetési felületekre az 1. számú mellékletben közzétett érvényes ár.

2.8. Net-net ár: a mindenkori listaár felárakkal növelt, illetőleg kedvezményekkel és engedményekkel csökkentett, áfa nélküli ára.

2.9. Üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

Üzleti titok különösen, minden olyan, nem nyilvános, illetőleg nem a nyilvánosságnak szánt, bármilyen adathordozón rögzített információ, adat és irat, amelyet a felek egymással közölnek, vagy a szerződésük teljesítése során a tudomásukra jut. Különösen ilyenek a felek működésével, tevékenységével, gazdálkodásával, az alkalmazott egyedi szerződési feltételekkel (például kedvezményekkel) kapcsolatos információk, adatok és iratok, valamint az ügyfeleikre vonatkozó információk, adatok és iratok, továbbá egymás ügyfeleinek listája. Az üzleti titok csak a másik fél kifejezett írásbeli hozzájárulásával hozható nyilvánosságra, illetve közölhető harmadik személlyel.

Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (e törvény alkalmazásában: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra.

2.10. A jelen Általános szerződési feltételekben és különösen az egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a 2.1–2.4. pontban hivatkozott törvények, valamint a 2015. szeptember 15. napja előtt kötött szerződések esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (régi Ptk.), a 2015. szeptember 15. napjától kötött szerződések esetén pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 1. Megrendelés követelményei; egyedi szerződés létrejötte

3.1. A HVG a Megrendelő cégszerű aláírásával ellátott megrendeléseit írásban (levélben, faxon, e-mailen vagy személyesen kézbesítve) fogadja el. A megrendelés és az előzetes foglalás a Megrendelő által aláírt megrendelés HVG-hez való beérkezését és annak a HVG által történt visszaigazolását követően minősül létrejött szerződésnek. A szerződés létrejötte a hirdetés közzétételének elengedhetetlen feltétele.

3.2. HVG-t megilleti az a jog, hogy elzárkózzon a HVG, illetve a nyomtatott és online termékeinek profiljába nem illő, a témájában, tartalmában, minőségében a HVG és termékének image-ével össze nem egyeztethető, valamint a tiltott, törvénysértő hirdetések megjelentetésétől és más, a fentiekkel jellemezhető szolgáltatások nyújtásától.

3.3. Hirdetések megrendelésekor a Megrendelőnek meg kell neveznie a reklámozó cégnevét, illetve nevét, a székhelyét, ennek hiányában lakóhelyét, továbbá az adószámát, bankszámlaszámát és minden egyéb, a HVG által szükségesnek minősített további adatot (különösen cégjegyzékszám, cégjegyzésre és egyben képviseletre jogosult [a cégjegyzékbe bejegyzett], valamint – ha ez más − a szerződés lebonyolítására felhatalmazott kapcsolattartó személy neve, elérhetősége). Abban az esetben, ha a Megrendelő nem azonos a reklámozóval, a reklámszolgáltató köteles a fenti adatok szolgáltatására, valamint a saját adatainak és a hirdetés tárgyának megjelölésére.

3.4. A külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá tartozó termékre vonatkozó reklám esetén a Megrendelő köteles nyilatkozni arról, hogy a reklámozó a vizsgálatot elvégeztette, és annak alapján a termék forgalomba hozható. Ha a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá, akkor a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia. (Szerencsejátékot népszerűsítő reklámoknál be kell mutatni az állami adóhatóság által szerencsejáték szervezésére jogosító engedélyt.) A fentiek hiányában HVG a reklámot – törvényi tilalom okán − nem teheti közzé.

3.5. A Megrendelő ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a HVG-től, illetve a HVG munkatársaitól a reklám közzétevőjének a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény szerinti, a reklámozóval és a reklámszolgáltatóval fennálló egyetemleges felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit a hivatkozott törvény a Megrendelő által történő megszegése miatt az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a HVG-vel, illetve a HVG munkatársaival szemben érvényesítenek.

3.6. Ha a Megrendelő a hirdetés előállításához a HVG közreműködését kéri, azt a megrendeléssel együtt kell közölnie.

 

 1. Hirdetések közzététele, teljesítés

4.1. A HVG a hirdetések nyomtatott, online és mobil-felületein történő közzétételét a vonatkozó szerződés speciális feltételei szerint, illetve az ott nem szabályozott kérdésekben a jelen Általános szerződési feltételekben foglaltak szerint vállalja.

4.2. HVG a hirdetéseket a HVG és a Megrendelő között létrejött egyedi hirdetési szerződések alapján teszi közzé (jelenteti meg) a nyomtatott, online és mobilfelületein. A Megrendelő és a HVG közötti teljes megállapodást az egyedi szerződés és a jelen ÁSZF együttesen képezi. A Megrendelő az egyedi szerződések megkötésével a jelen ÁSZF tartalmát megismertnek és elfogadottnak tekinti.

4.3. HVG vállalja, hogy a megrendelt hirdetéseket és egyéb szolgáltatásokat az adott körülmények között elérhető lehetséges legjobb technikai, esztétikai kivitelben és minőségben jeleníti meg, illetve nyújtja. A teljesítés közvetített szolgáltatás igénybevételével történik.

4.4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az időalapon, a hvg.hu rovataiba rendelt kampányok esetében a HVG-nek jogában áll a hirdetési kreatívot hasonló érdeklődésű olvasókat elérő más rovatokban is elhelyezni.

4.5. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Hirdetésben nem használhatja fel a HVG védjegyét, emblémáit, betűtípusát, tördelését. A Hirdetésnek kinézetében karakteresen különböznie kell a HVG tördelésétől.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hirdetés vizuális- és szövegkörnyezetével kapcsolatban kifogást nem támaszthat.

4.6. Hirdetési statisztika (a továbbiakban statisztika): A HVG online és mobil-felületein elhelyezésre kerülő hirdetéseket harmadik fél biztosította reklámkiszolgáló szerveren keresztül (adszerver) jeleníti meg. A HVG által igénybe vett hirdetéskiszolgáló rendszer (adszerver) előállította statisztika a hirdetés kreatívonkénti és felületenkénti, megjelenési és kattintási (CT) számát napi részletezéssel rögzítő statisztika. Megrendelő a kampányáról készült statisztikát a hirdetés megjelenítésének első napjától a lejáratot követő második napig igényelheti a HVG-től, és a hirdetéskiszolgáló partner biztosította, azonosítóval és jelszóval védett statisztikai felületen tekintheti meg. Megrendelő a statisztikát a teljesítés igazolásaként elfogadja. Amennyiben a Megrendelő a fentiekben meghatározott határidőn belül nem él a statisztika megtekintésének lehetőségével, illetve addig nem terjeszt elő írásbeli kifogást, úgy a statisztika tartalmát hiteles és valós teljesítésnek fogadja el.

Abban az esetben, ha a Megrendelő kampányai kiszolgálására és mérésére a HVG által használttól eltérő hirdetés-kiszolgáló rendszert (adszerver) kíván igénybe venni, erre az egyedi szerződés alapján lehetősége van, de az elszámolás ebben az esetben is a HVG által használt hirdetéskiszolgáló rendszer (adszerver) adatai alapján történik.

Amennyiben a megrendelés olyan speciális hirdetés közzétételéről szól, amelyet a statisztikában nem lehet pontosan nyomon követni, akkor HVG a Megrendelő előzetes kérésére teljesítési igazolást állít ki, amit a kampány teljesítése után megküld a Megrendelőnek.

4.7. Screenshotok: A HVG az online és mobilfelületeken megjelenő hirdetésekről screenshotot kizárólag a Megrendelő külön kérésére készít, és azok nem képezik a teljesítés igazolásának alapját. A HVG screenshotot csak a megrendeléssel egy időben, de legkésőbb a kampány indulásakor megkapott külön írásbeli kérésre készít, az alábbiak szerint:

 • nem időalapú (fix) kampányonként 1 db screenshot,
 • időalapú (fix) kampány esetén felületenként 1 db screenshot,
 • speciálisan targetált (retarget, domain target, IP target, geotarget stb.) kampány esetén, amikor nincs feltétlenül lehetőség élesben látni a hirdetést, a HVG 1 db live preview screenshotot készít.

Ha a Megrendelő a fentieken túl további screenshotokra tart igényt, úgy ennek technikai költségét az 1. sz. mellékletben foglalt összegben köteles megtéríteni a HVG-nek.

4.8. Exkluzivitás: Online és mobilkampányok esetén a Megrendelő kérheti, hogy hirdetése az adott oldalon ugyanazon oldalletöltésre ne jelenjen meg együtt az általa megnevezett versenytársak hirdetéseivel. A Megrendelő ezt az igényt a kampány megrendelésekor köteles jelezni. A HVG ebben az esetben versenytársanként az 1. sz. mellékletben foglalt felárat jogosult megállapítani. A HVG mindazonáltal fenntartja a jogot az exkluzivitási igény visszautasítására. Ugyanazon hirdető különböző termékeinek, szolgáltatásainak egyazon oldalletöltésre való megjelenítése azonban nem zárható ki és nem kifogásolható.

4.9. Run-of-site, run-on-network kampányok: Online és mobilkampányok esetében a különböző mixekben az AV-, CT-, UU-alapon rendelt kampányok esetén a hirdetések megjelentetése az érintett felületeken automatikusan az adszerver által történik, és a rendszer véletlenszerűen osztja el a megjelenéseket. Megrendelő tudomásul veszi, hogy semmiféle igényt, kifogást nem támaszthat a hirdetés vizuális és szövegkörnyezetével kapcsolatban.

4.10. Átkattintás (CT) alapú kampányok: Az olvasók által generált oldalletöltések száma és az egy átkattintáshoz szükséges reklámmegjelenések száma előre nem kalkulálható, ezért Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy HVG nem vállal garanciát a megrendelésben rögzített és visszaigazolt kattintási szám teljesítésére. A HVG azonban a szolgáltatásra vonatkozó számláját CT-alapon vásárolt kampányok esetében a ténylegesen teljesített CT mennyisége alapján állítja ki. A HVG a szabad kapacitástól függően minden tőle telhetőt megtesz a megrendelt CT-mennyiség kiszolgálására. A HVG nem vállalja a CT-alapon rendelt kampányok időszaki és felületi súlyozását, így az egyenletesen, a mindenkori felhasználói aktivitástól függően teljesül. Ez alól a speciális ajánlatokban feltüntetett, egyedileg meghatározott felületi és időszaki hirdetési csomagok kiszolgálása képez kivételt. Átkattintás (CT) alapon vásárolt kampányok esetén HVG a megrendelés visszaigazolását a kész, hiánytalan és hibátlanul működő kreatív anyagok leadása után küldi vissza Megrendelőnek.

Megrendelő elfogadja, hogy az átkattintás (CT) alapú hirdetési megoldás választásánál a kampány célja a hirdetésre történő átkattintás generálása, a kreatívon call-to-action-nek kell szerepelnie. Megrendelő vállalja, hogy úgy készíti el a kreatívot, hogy a hirdetés teljes felületén, minden pillanatban kattintható legyen. Megrendelő vállalja, hogy az általa elkészített kreatív a Megrendelő áruját vagy szolgáltatását népszerűsíti, és a hirdetés fő üzenete nem célozhatja csak a Megrendelő ismertségének növelését, illetve csak márkaértékének növelését. HVG jogában áll bizonyos megjelenési típusok átkattintás (CT) alapú vásárlásának megtagadása. Ilyenek lehetnek például, de nem kizárólagosan a videó bannerek, interaktív bannerek, stb. HVG jogában áll a hirdetés közzététele előtt azt ellenőrizni, tesztelni, és amennyiben a jelen pontban részletezett kritériumoknak álláspontja szerint nem felel meg, úgy jogosult visszautasítani a hirdetést és új kreatívot kérni.

Megrendelő elfogadja, hogy az átkattintás (CT) alapon rendelt kampányoknál amennyiben a Hirdetés kreatívja a kampányidőszak első negyedében nem éri el a 0,04% átkattintási arányt (CTR%), úgy HVG jogosult új hirdetési kreatívot kérni, vagy a hirdetés elszámolási módját megjelenés (AV) alapúra megváltoztatni. Amennyiben az átkattintási arány (CTR%) az elvárt 0,04%-nál gyengébb, úgy HVG értesíti a Megrendelőt, aki vagy küld új hirdetési kreatívot vagy elfogadja az elszámolási módozat változtatását. Amennyiben Megrendelő 2 munkanapig nem küld új hirdetési kreatívot, ezzel automatikusan elfogadja az elszámolási mód megváltoztatását.

HVG nem vállal garanciát idő- és megjelenés (AV) alapon történő megrendelés esetén az átkattintási arányra (CTR%), ezzel kapcsolatos reklamációt nem fogad el, mivel ez tőle független tényezőktől függ (böngésző működése, kreatív lejátszhatósága, kreatív és ajánlat figyelemfelkeltő hatása, a userek kattintási hajlandósága, stb.)

4.11. Egyedi látogatószám: A HVG online és mobilfelületeinek jövőbeni egyedi látogatószáma előre nem kalkulálható, ezért a Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a HVG nem garantálja az egyedi látogatószám teljesítését. A kampányban elért egyedi látogatószámra vonatkozó statisztika azonban a kampány közben és végén elérhető a HVG által biztosított – az előzőekben (4.4 pont) jelzett − statisztikai felületen.

 1. Megrendelés lemondása, szerződés felbontása vagy módosítása

5.1. A megrendelést jogkövetkezmények nélkül a hirdetés megrendelésében megjelölt, illetve visszaigazolt megrendelés esetén a visszaigazolásban rögzített megjelenési időpont előtt 30 (harminc) nappal lehet lemondani vagy módosítani, ideértve az átütemezést is.

5.2. Lemondás és módosítás csak írásban (levélben, faxon, e-mailen vagy személyesen kézbesítve) történhet, és az csak abban az esetben érvényes, ha azt a HVG írásban visszaigazolta (szerződés felbontása, illetve módosítása). A 5.1. pontban és a fentiekben meghatározott feltételeknek megfelelő lemondást, módosítást a HVG minden esetben visszaigazolja. Azokat a lemondásokat, módosításokat, amelyeket – a jelzett feltételek hiányában − a HVG nem igazolt vissza (tehát a Megrendelő nem rendelkezik elektronikus, fax, postai vagy kézbesített visszaigazolással), el nem fogadottnak kell tekinteni, és ezekben az esetekben a megrendelés, szerződés tovább él, a nem teljesítéséből származó károkat pedig a Megrendelőnek kell viselnie.

5.3. Az 5.1. pontban rögzített határidőt követően a Megrendelőt már nem illeti meg a lemondás, illetve módosítás joga, és szerződésszegés esetén az egyedi szerződésben (vagy ennek hiányában a jelen ÁSZF rendelkezések szerint) kötbérfizetési kötelezettség terheli.

5.4. A HVG fenntartja magának azt a jogot, hogy egy már megrendelt, illetve visszaigazolt hirdetést – különösen a 3.2. pontban foglaltak alapján − konzekvenciák nélkül visszamondjon vagy kifogásoljon.

5.5. Ha a folyamatos megjelentetést tartalmazó megrendelésnél (szerződésnél) a Megrendelő az anyagleadási határidőig nem jelzi kifejezetten, hogy a közlendő hirdetésen változtatni kíván, a HVG automatikusan a legutolsó megjelenéskor közölt hirdetést ismétli meg.

5.6. A HVG-t a hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő kárért csak abban az esetben terheli felelősség, ha a változtatást kifejezetten vállalta, annak végrehajthatóságát pedig írásban visszaigazolta.

5.7. Az anyagleadást követő változtatásokból származó többletköltségeket minden esetben a Megrendelőnek kell viselnie.

 

 1. Fizetési feltételek

6.1. A Megrendelő a fizetést a HVG számlája ellenében, az Erste Bank Hungary Zrt. 11600006-00000000-76695759 számú bankszámlájára történő, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belüli átutalással köteles teljesíteni.

6.2. Új Megrendelő esetében, illetve ha a Megrendelőnek az előző naptári évben nem volt az aktuális szerződéséhez hasonló érvényes megállapodása a HVG Kiadó Zrt.-vel vagy a HVG Press Kft.-vel (a továbbiakban HVG), továbbá ha volt ugyan, de a Megrendelő a fizetéseit csak felszólításra, késedelmesen teljesítette, vagy ha a Megrendelőnek az aktuális szerződés megkötésekor még lejárt tartozása van HVG-vel szemben, a lejárt tartozását és annak késedelmi kamatait ki kell fizetnie, a megrendelt szolgáltatások díját pedig előrefizetéssel kell rendeznie. A HVG az új Megrendelőtől az első megrendeléstől számított egy évig jogosult előrefizetést kérni.

6.3. Két naptári hónapot is érintő időtartamú online kampány esetében a HVG havonta utólag, a megrendelés összértékével és időtartamával arányos résszámla kiállítására jogosult.

6.4. Ha a Megrendelő a fizetési határidőt elmulasztja, a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

6.5. A HVG a Megrendelő fizetési késedelme esetén a fizetés megtörténtéig felfüggesztheti a megrendelésben és visszaigazolásban vagy külön kötött szerződésben foglalt szolgáltatási kötelezettségének teljesítését, a megállapított engedményeket pedig visszavonhatja. A HVG a szolgáltatás kifizetése után a szolgáltatás jellegétől és időbeli teljesíthetőségétől függő lehető legkorábbi időpontban folytatja, illetőleg fejezi be a teljesítést.

 

 1. Kötbér

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben késedelmesen, hiányosan, vagy nem az anyagleadási és technikai specifikációban meghatározott módon adja le a hirdetési kreatívot, és emiatt HVG nem vagy részlegesen tudja teljesíteni a megrendelt kampányt, HVG a teljes (kedvezményekkel és engedménnyel csökkentett) hirdetési díjat kiszámlázza. HVG az így elmaradt hirdetés-megjelenítésért kompenzációra nem kötelezhető.

 1. HVG szerkesztési jogköre

8.1. A HVG szerkesztési megfontolásokból és/vagy a megrendelői érdekek figyelembevétele miatt (például több hasonló profilú termék, szolgáltatás vagy cég ugyanazon az oldalon történő megjelenítésének elkerülése) változtathat a hirdetések elhelyezésén (esetleg formáján), továbbá a hirdetési blokkban bármely hirdetést rovatfej (rovatmegnevezés) alá helyezhet. A HVG nem tudja minden esetben garantálni a speciális elhelyezési, illetve egyéb igényeket. A HVG ilyenkor csak a hirdetés alapárát számlázza.

8.2. A HVG az átvett kéziratokon köteles a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat elvégezni, azonban az esetleges értelmezési okokból eredő érdemi szövegváltoztatást csak a megrendelővel egyeztetve hajthat végre. Nyomdakész anyagok esetében a HVG a nyelvtanilag hibás fájlt kijavítja vagy javításra visszaküldi.

 

 1. Felelősség az anyagleadásért, a próbalevonatokért és az eredetikért

9.1. A Megrendelőt anyagleadási kötelezettség terheli, különösen a mellékletekben meghatározott anyagleadási határidők, minőségi és egyéb előírások, valamint a technikai segédletben foglaltak betartása.

9.2. Minden anyagleadási késedelem és hiba következményét a Megrendelőnek kell viselnie, különösen az olyan hibás teljesítését, ami az általa leadott eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák, szövegek) hiányából vagy minőségi hiányosságából fakad.

9.3. A Megrendelőnek kész anyagot (elektronikus formában) kell a HVG rendelkezésére bocsátania, és az esetleges módosításkor a jelen ÁSZF rendelkezései szerint új anyagról kell gondoskodnia.

9.4. A HVG a Megrendelő által leadott print eredetiket az utolsó megjelenést követő 3 hónapon át megőrzi, majd ezt követően minden külön értesítés nélkül megsemmisíti.

9.5. A regisztrációkor, illetőleg a megrendeléskor megadandó felhasználói személyes adatok védelmét az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendeletének (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek mindenben megfelelő, a HVG honlapján (hvg.hu) közzétett adatkezelési tájékoztató szabályozza.

Ezek értelmében HVG a felhasználó (megrendelő, hirdető) személyes, és a szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb adatait a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül nem adja át harmadik félnek.

A HVG digitális termékeinek felületein megjelenő hirdetésekben elhelyezett tracking és mérőkódok a felhasználóról olyan adatokat gyűjthetnek (pl. IP-cím), amik a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló GDPR, valamint a fentiekben hivatkozott 2011. évi CXII. törvény értelmében a személyes adatok körébe tartoznak. Ezért a HVG hirdetői partnerei szigorú kötelezettsége annak ellenőrzése, hogy az általuk átadott hirdetési kreatívok nem tartalmaznak semmilyen mérő- vagy tracking kódot a HVG előzetes, írásos engedélye nélkül.

A felhasználókról a hirdetésekben elhelyezett tracking és mérőkódok útján gyűjtött személyes adatok kezeléséért adatkezelőként kizárólag a Megrendelő felelős, a HVG semmilyen formában sem fér hozzá a kódok útján gyűjtött személyes adatokhoz, így sem adatkezelőnek, sem pedig adatfeldolgozónak nem minősül.

Amennyiben a hirdető ezt a szabályt megszegi, a HVG-vel szemben kiszabott, illetőleg érvényesített bírsággal, pénzbüntetéssel megegyező összegű kötbért, valamint az engedély nélkül elhelyezett mérő- és tracking kódokkal összefüggésben ezen felül keletkezett kárt köteles HVG-nek megfizetni.

 

 1. Minőségi kifogásolás

10.1. A Megrendelő a hirdetéssel kapcsolatos minőségi kifogást a hirdetés megjelenésétől számított 8 napon belül, írásban, a kifogás lényegének (a hiba lényegi ismérveinek) pontos megjelölésével jelenthet be.

10.2. Nyomtatási minőségi hibáknál a felek elfogadják a nyomdának a hibás példányszámra vonatkozó hivatalos szakmai állásfoglalását (jelentését).

10.3. Ha a minőségileg hibás megjelenés kimutathatóan a nyomda felelőssége, a HVG a nyomdával közösen, az ISO 9002-es nemzetközi szabvány követelményei szerint folytatja le a vizsgálatot. A kártérítést a rontott példányszám arányában kell megállapítani.

 

 1. Árak, kedvezmények, feltételek

11.1. HVG fenntartja magának a jogot a hirdetések évközi árváltoztatására, de erről a Megrendelőket a tarifamódosítás érvénybe lépése előtt legalább 30 nappal – a hvg.hu oldalra kihelyezett módon − értesíti. A Megrendelő – ha nem fogadja el az új tarifákat – a megrendelésétől a lemondási határidő betartásával állhat el.

11.2. Ha a Megrendelő nem teljesíti a HVG által biztosított árak és gyakorisági kedvezmények feltételeit, és a kedvezményeket egészben vagy részben előre igénybe vette, köteles annak ellenértékét számla ellenében megfizetni a HVG-nek.

 • A HVG politikai hirdetésekre vonatkozó engedményszabályai

a megrendelés összegének függvényében:

11.3.2. A hvg.hu Nyitó + Friss hírek oldalán a 2024-es Európai Parlamenti és Önkormányzati választások kampányidőszakában a standard banner napi megjelenés árának számítási metódusa:

Listaár + 25% / 6 x a megrendelt napok száma

 • A hvg360.hu árai megfelelnek a hvg.hu-nál alkalmazott áraknak.

Politikai célú hirdetések megjelentetésének feltételei az alábbiak:

 • A megrendelés összegét előre fizetéssel kérjük rendezni, legkésőbb a megjelenés kezdőnapja előtt egy héttel.
 • A kreatívok előzetes megküldését kérjük.
 • A kreatívokon minden esetben szerepelni kell a „Fizetett politikai hirdetés” feliratnak.

 

 1. Felelősség

12.1. A HVG-t nem terheli felelősség a hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, valamint, ha a kár egy hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be. A HVG egyéb esetekben megállapítható felelőssége korlátozott. Nem terjed ki az esetleges elmaradt haszonra és semmilyen közvetett kárra, továbbá a nem vagyoni károkra sem.

12.2. A nyomdai megjelenítés során megfelelő eredetik esetében is előfordulhatnak kisebb mértékű szín- és tónusbeli eltérések, amelyek azonban nem minősülnek hibás teljesítésnek.

12.3. Online és mobilhirdetéseknél a HVG-t nem terheli felelősség olyan, teljesítést akadályozó eseményért, amely az internet sajátos jellegéből fakadóan lép fel; különös tekintettel az internet működésével együtt járó, a hálózaton előforduló forgalmi, technikai vagy egyéb körülményekért.

12.4. HVG-t nem terhelheti felelősség a vis maior miatt elmaradt vagy hibásan teljesített hirdetésért. Vis maiornak minősül minden olyan, a HVG által elháríthatatlan, külső ok, amelyet a HVG sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni.

 

 1. Márkabiztonsági nyilatkozat

HVG által képviselt portfolióba tartozó honlapokon (hvg.hu, eduline,hu, adozona.hu, jobline.hu) megjelenítendő hirdetések márkabiztonsági szempontból megfelelő tartalmi környezetben kerülnek közzétételre.

Ennek értelmében a HVG Kiadó Zrt. nem tekinti megfelelőnek:

 • a rasszista tartalmakat,
 • szélsőséges vallási nézeteket tükröző tartalmakat,
 • erőszakos, vagy egyébként mások nyugalmának megzavarására alkalmas tartalmat,
 • erőszakra buzdító tartalmat,
 • pornográf tartalmat (szöveget, képet, videót, ábrát, stb.),
 • törvénysértő vagy törvénysértésre buzdító tartalmat

A fentebb megfogalmazott márkabiztonsági elvek egyaránt vonatkoznak HVG Kiadó Zrt. által befogadott idő alapú, AV alapú és átkattintás alapú kampányokra illetve a programozott piactéren keresztül értékesített felületekre.

 

 1. Szerzői és védjegyjogok megsértésének tilalma

14.1. A Megrendelő a HVG kifejezett, írásbeli előzetes felhasználási hozzájárulása vagy a vele kötött szerződés nélkül nem tölthet fel internetes honlapra (legyen az saját vagy más által kiadott, vagy üzemeltetett felület) olyan tartalmat, amelyet a HVG készített, és ezért azt szerzői, vagy/és a szerzői joggal szomszédos jogok, valamint a Polgári Törvénykönyv védi. Nem létesíthet, illetve tölthet fel továbbá ilyen tartalmat közvetítő linket és alkalmazást sem. Tiltott bármely olyan megjelenítés is, ami a HVG nevét, logóját és egyben a HVG Kiadó Zrt. bejegyzett védjegyét viseli, tehát olyan tartalmat, illetve elérhetőséget, amelyet a HVG-t illető valamely védjeggyel jelöl meg (többek között, „hvg”, „Heti Világgazdaság”). A Megrendelő kötelessége, hogy a bejegyzett védjegyekről előzetesen tájékozódjon, mert ennek elmulasztása a felelősségi körébe tartozik, és védjegybitorláshoz vezethet. Az előzőekben elmondottak értelemszerűen alkalmazandók a Megrendelő által nyomtatott formában megjelentetni kívánt kiadványokra is.

 

 1. Titoktartás

15.1. Az üzleti titok meghatározását az üzleti titkok körét a 2.9. pont tartalmazza.

15.2. A Megrendelő

 1. a) köteles az üzleti titkot megőrizni, ideértve azok olyan módon való kezelését, hogy az üzleti titkok semmiképpen se juthassanak illetéktelen harmadik személyek tudomására vagy birtokába;
 2. b) az üzleti titkot harmadik személynek csak a HVG előzetes írásos hozzájárulásával szolgáltathatja ki;
 3. c) az üzleti titkot csak az egyedi szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése szerint meghatározott körben − a szerződés teljesítése érdekében és annak megfelelő mértékben − használhatja fel, ezt meghaladóan a tudomására jutott üzleti titkot nem használhatja, nem hasznosíthatja és nem kezelheti.

15.3. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azon üzleti titkot jelentő információra, adatra és iratra, amely a jelen megállapodás aláírásának időpontjában vagy azt követően bármikor nyilvánosságra kerül, kivéve, ha az a Megrendelő szerződésszegésének következménye.

15.4. A titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Megrendelő köteles megfizetni az egyedi szerződés alapján járó összes engedményének megfelelő összegű kötbért és a HVG ezt meghaladó bizonyított kárát.

15.5. A Megrendelő kifejezetten hozzájárul, hogy a megrendelt kampány adatait – ide nem értve a felek között létrejött szerződés üzleti titkait − HVG a Kantar Media és egyéb kutatóintézetek, szervezetek részére átadja

 

 1. Rendelkezések alkalmazása; értelmezése, vitarendezés

A HVG-vel kötött szerződésekre és az esetleges vitás kérdésekben elsősorban az egyedi szerződésekben (az egybehangzó megrendelésben és visszaigazolásban, eltérés esetén a Megrendelőnek átadott és teljesített visszaigazolásban; illetve az ajánlattételben és ennek változatlan elfogadásában) foglaltakat kell alkalmazni. Az ezekben nem szabályozott kérdésekben pedig a jelen ÁSZF előírásait, feltételeit, fogyasztóval kötött szerződés esetén a bolt.hvg.hu honlapon közzétett előfizetési- és vásárlási feltételeket, továbbá az ezek egyikében sem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok (különösen a 2.1 – 2.4. pontban hivatkozott törvények, valamint a 2015. szeptember 15-ét megelőző szerződésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az ezt követően létrejött szerződésekre pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

HVG Kiadó Zrt.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

1. számú melléklet

A HVG Kiadó Zrt. nyomtatott, online és mobil termékeinek hirdetési és szolgáltatási díjai, kedvezményei és felárai

 

 

 1. Nyomtatott termékek árlistája: a https://portfolio.hvg.hu oldalon letölthető formátumban áll rendelkezésre.
 2. Online és mobil termékek árlistája: a https://portfolio.hvg.hu oldalon letölthető formátumban áll rendelkezésre.
 3. Speciális ügyfélkedvezmények: HVG jogosult egyedi ügyfélkedvezményeket, mennyiségi kedvezményeket biztosítani.
 4. Ügynökségi engedmény: HVG az általa ügynökségnek elfogadott partnernek egyedi ügynökségi szerződés megkötése után ügynökségi engedményt biztosít a gyakorisági vagy egyedi ügyfélkedvezményekkel csökkentett összegből. Az ügynökségi engedmény mértéke 15%.
 5. Screenshot-készítés díja: online és mobil felületeken futó kampányok esetén amennyiben a Megrendelő a 4.5. pontban foglaltakon túl további screenshot-okra tart igényt, ezt Megrendelő a kampány megrendelésekor köteles jelezni, és költségét köteles megtéríteni HVG felé. Ennek költsége 800 Ft+áfa/screenshot.
 6. Felárak, árcsökkentő kedvezmények: a kedvezmények az ÁSZF-ben rögzített termékek listaárából kerülnek levonásra, felárak esetében ahhoz kerülnek hozzáadásra. Több kedvezmény vagy felár esetén az első kedvezmény érvényesítés utáni árat kell figyelembe venni a további kedvezmény vagy felár alapjául.

7.1. Felárak print termékek esetén:

 • pozícionálás: 20%,
 • plusz szín hozzáadása: fekete-fehér hirdetés esetén (1+1 szín), színes hirdetés esetén (4+1 szín): 20%

7.2. Felárak online termékek esetén:

 • exkluzivitás: 100%.
 • túlméretes kreatív esetén: 5%

 

HVG Kiadó Zrt.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

2. számú melléklet

A HVG Kiadó Zrt. nyomtatott, online és mobil termékeinek anyagleadási paraméterei

 

 1. Nyomtatott termékek:
  • A HVG hetilap esetén a nyomdakész anyagoknak – megfelelő felbontásban és méretben

(minimum 300 dpi-s, CMYK színrendszerű jpg, eps, vagy pdf, maximum 270%-os festékfedettséggel), az olvasószerkesztő által elfogadva, a HVG grafikusa által ellenőrizve – a megjelenés hetét megelőző hét péntek 12.00 óráig, a kéziratoknak legkésőbb a megjelenés hetét megelőző hét csütörtök 12.00 óráig a hirdet@hvg.hu e-mail címre kell megérkeznie a tartalom pontos megjelölésével.

1.2. A fenti időponton túli anyagleadás esetén a hirdetés a lap következő számában jelenik meg, az adott termék szabad kapacitásának függvényében.

 • Az egyéb nyomtatott termékek esetén a nyomdakész anyagoknak – megfelelő felbontásban és méretben (minimum 300 dpi-s CMYK színrendszerű jpg, eps, vagy pdf, maximum 270%-os festékfedettséggel), az olvasószerkesztő által elfogadva, a HVG grafikusa által ellenőrizve – a megjelenés előtt legkésőbb 10 nappal, a kéziratoknak a megjelenés előtt legkésőbb 15 nappal kell megérkezni a hirdet@hvg.hu e-mail címre, a tartalom pontos megjelölésével.
 • A részletes anyagleadási és technikai specifikáció a https://portfolio.hvg.hu oldalon letölthető formátumban áll rendelkezésre, de kérésére HVG értesíti róla a Megrendelőt.
 1. PR anyagokra vonatkozó információk a HVG hetilap esetén

2.1. Formai elvárások:

2.1.1. Az informatív anyagnak a HVG tördeléstechnikájától el kell térni (pl.: 1/1 oldal esetén nem lehet 3 hasábos tördelésű a hirdetés).

2.1.2. A hirdetés betűtípusának el kell térnie a HVG betűtípusaitól (FaGo, Slimbach, Univers, Interstate).

2.1.3. Halvány alapszínt, tónust kérünk a hirdetés alá.

2.1.4. Tükör méret, kerettel.

2.2. Tartalmi elvárások nyomtatott és online termékek esetén:

2.2.1. Az informatív hirdetésnek valamilyen elérhetőséget kell tartalmaznia (pl.: cím, telefonszám, e-mail cím, honlap címe, információs telefonszám(ok)).

2.2.2. A „hirdetés” szónak szerepelnie kell a hirdetésen (illetőleg a megjelenítendő anyag körül jól láthatóan).

 1. PR anyagokra vonatkozó információk a HVG egyéb nyomtatott és online termékei esetén

3.1. Formai elvárások egyéb nyomtatott termékek esetén:

3.1.1. Az informatív anyagnak a kiadvány tördeléstechnikájától el kell térni.

3.1.2. A hirdetés betűtípusának el kell térnie a kiadvány betűtípusaitól.

3.1.3. Halvány alapszínt kérünk a hirdetés alá.

3.1.4. Tükör méret, kerettel.

4.2. Tartalmi elvárások egyéb nyomtatott és online termékek esetén:

4.2.1. Az informatív hirdetésnek valamilyen elérhetőséget kell tartalmaznia (pl.: cím, telefonszám, e-mail cím, honlap címe, információs telefonszám(ok)).

4.2.2. A „hirdetés” szónak szerepelnie kell a hirdetésben (illetőleg a hirdetés körül jól láthatóan). Online termékek esetében a PR anyagokra vonatkozó technikai és anyagleadási paraméterek a https://portfolio.hvg.hu oldalon letölthető formában állnak rendelkezésre.

 1. Behúzás, ragasztás
  • A HVG-be történő behúzási, ragasztási anyagoknak a megjelenés hetén hétfőn, szállítólevéllel kell megérkeznie az Ipress Center Hungary Kft.telephelyére. Cím: 2600 Vác, Nádas utca 4. A szállítólevélen fel kell tüntetni a HVG nevét, a behúzás, ragasztás dátumát, a behúzás, ragasztás megbontását, illetve az ügyfél/megrendelő nevét. Egyéb HVG kiadványunkba történő behúzás illetve ragasztás esetén, külön egyeztetés szükséges a szállítás körülményeiről.

 

 1. Online és mobil termékek anyagleadási paraméterei

5.1. Megrendelőnek a HVG által meghatározott mindenkori anyagleadási és technikai specifikációban meghatározott kész kreatívot kell küldenie a specifikációban meghatározott anyagleadási határidőre. A részletes anyagleadási és technikai specifikáció a https://portfolio.hvg.hu oldalon letölthető formátumban áll rendelkezésre, de kérésére HVG értesíti róla a Megrendelőt.

Határidőn túli anyagleadás esetén a hirdetés megjelentetése egyedi megállapodás szerint történik a szabad helyek függvényében.

5.2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a mindenkori Tarifatáblázatban szereplő árak a hirdetés közzétételére vonatkoznak, így amennyiben Megrendelő a hirdetés előállításával vagy annak esetleges átdolgozásával, javításával HVG-t bízza meg, ezt HVG egyedi, külön díjazásért elvégzi, de a hirdetés elkészítését HVG nem köteles vállalni.

5.3. A HVG fenntartja magának a jogot, hogy online és mobil hirdetéseket illetően Speciális hirdetések esetében egyedi gyártási határidőt állapítson meg és ehhez kapcsolódóan egyedi árképzést alkalmazzon. Speciális hirdetések esetében a Megrendelő a kampányindulást megelőzően legalább 3 héttel átküldi erre vonatkozó elképzeléseit (minta, layout) HVG-nek jóváhagyásra. Megrendelő elfogadja a HVG hirdetésre vonatkozó javaslatait, és igyekszik a Speciális hirdetést a HVG igényeinek megfelelő kivitelben elkészíteni. Bármilyen, a Tarifatáblázatban nem szerepeltetett Speciális hirdetéssel kapcsolatban az ajánlat kiadásával egyidejűleg a felek között egyeztetésre van szükség. A Speciális hirdetések közzétételét a HVG csak a végleges kreatív tesztelése után vállalja. HVG tehát érvényes megrendelés (szerződés) ellenére is fenntartja a jogot a közzététel visszautasítására, vagy változtatások kérésére.

HVG Kiadó Zrt.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

3. számú melléklet

A HVG BrandLab termékeire vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

A HVG BrandLab termékeire vonatkozó ÁSZF hatálya

A HVG Kiadó Zrt. szolgáltatásait igénybe vevő megrendelőnek (a továbbiakban Megrendelő) a HVG Kiadó Zrt-vel (a továbbiakban HVG), mint szolgáltatóval kapcsolatos jogviszonyaiban a jelen általános szerződési feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) kell alkalmazni, kivéve abban az esetben, ha a felek az általuk kötött egyedi szerződésben az ÁSZF-ben foglaltaktól eltérően rendelkeznek. Ennek hiányában a Megrendelő a megrendelésével automatikusan elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Termékleírás

A HVG BrandLab termékei (Brandchannel, BrandContent, BrandStory stb.) a HVG speciális, natív hirdetési termékei, melyek lehetőséget biztosítanak a HVG partnereinek arra, hogy a Kiadó termékeit olvasók számára releváns, eredeti tartalmaikat publikálják, megosszák az olvasókkal. A natív tartalmak a HVG valamennyi termékében megjelenhetnek. . A kiadványokban elhelyezett tartalom a Megrendelő közreműködésével jön létre, azt egy független szerkesztőség írja (HVG BrandLab)

Kapcsolattartás

 • Az együttműködés időtartama alatt Megrendelővel a kapcsolatot a HVG BrandLab Content menedzsere tartja.
 • Megrendelő bármilyen módosításra, időzítésre vonatkozó igényt a Content menedzserrel írásban közölhet.

 

Tartalmi alapelvek 

 • A független szerkesztőség egy előre elkészített, majd validált ügyfélbrief alapján készíti a tartalmat.
 • A tartalom az olvasók számára minden esetben érdekes és hasznos információkat közvetít. A megjelentetni kívánt tartalom hasznosságát – a validált brief függvényében – a Content menedzser garantálja.
 • Megrendelőtől a tartalomhoz illusztrációként kapott anyagokat (kép, infografika, külső link stb.) Content menedzser vétózhatja, amennyiben annak stílusa, színvonala, tartalma nem felel meg a HVG alapelveinek.
 • A publikált tartalom nem sértheti harmadik személy személyiségi, szerzői, és iparjogvédelmi jogait, továbbá nem ütközhet más törvénybe sem, különös tekintettel a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló, 2008. évi XLVIII., a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, 2010. évi CLXXXV., valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény rendelkezéseire.
 • A Megrendelőnek szigorúan be kell tartani a fentiekben hivatkozott törvényekben meghatározott reklámtilalmakat és reklámkorlátozásokat, valamint szponzorálási tilalmakat és korlátozásokat. HVG valamely törvénysértő tartalom észlelése esetén arra figyelmezteti a Megrendelőt, kérve a tartalomhoz illusztrációként kapott anyagokat megváltoztatását és egyébként a törvénysértő tartalom közzétételét megtagadhatja. Ha mégis – akár annak folytán, hogy HVG

a törvénysértést nem észlelte – törvénysértő tartalom kerül közzétételre, az emiatt a HVG-vel szemben kiszabott és megfizetett bírságot Megrendelő tartozik HVG-nek megtéríteni.

 • A tartalom csak jogtiszta képeket, infógrafikát, videókat tartalmazhat.
 • A tartalomban külső script, kód nem helyezhető el.
 • A tartalomban a HVG által előállított kérdőív elhelyezhető.
 • A brief-ben nem közölhető negatív információ konkurens cégről, annak termékéről, versenytársakról.
 • A tartalom elemeiben (szöveg, kép, videó stb) termékajánlat, promóció, call-to-action nem helyezhető el.

 

Szerkesztési alapelvek

 • A Megrendelő által briefben adott információkat valamint kreatív anyagokat a Content menedzser dolgozza fel és jóváhagyás után engedélyezi azok publikálását.
 • Megrendelő írásban javaslatot tehet a tartalmak időzítésére, amelyet a Content menedzser az aktuális történések függvényében hajt végre.
 • A HVG-n megjelenő tartalmak megoszthatók, linkelhetők, url-lel hivatkozhatók. Másolás esetén a hvg.hu mint forrás feltüntetése kötelező.
 • A tartalmak a hvg.hu oldalán nem kommentelhetők.
 • Az elkészült anyagokban Megrendelő egy alkalommal kérhet módosítást, amit az átadástól számított 2 munkanapon belül írásban kell jeleznie a Content menedzsernek.
 • A cikkoldal egyes megjelenési elemei nem változtathatók.
 • A tartalmak megjelenésüktől fogva korlátlan ideig elérhetők.
 • Az anyagok olvasottságának maximalizálása, illetve a garantált olvasottság elérése érdekében a szerkesztő/content menedzser fenntartja a címvariánsok használatának jogát – mindig szem előtt tartva a HVG etikai alapelveit.

Megkülönböztetés a szerkesztőségi tartalomtól

 • A Megrendelő által közölt tartalmat a szerkesztőségi tartalmaktól eltérő dizájn jelzi.
 • A Megrendelői tartalmak mellett a jelölés a BrandLab által készített termékek hivatalos emblémája (is), amely fizetett tartalmat jelöl.
 • A Megrendelő cikkoldalán disclaimer jelzi, hogy a létrehozott tartalom független a szerkesztőségi – hvg.hu – által előállított és szerkesztett tartalomtól.
 • A disclaimer szövege: Az oldalon elhelyezett tartalom a [partner neve] megbízásából jött létre, előállításában és szerkesztésében a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.
 • A disclaimer szövege nem változtatható.

 

Hagyományos, cikk formátumú tartalmakra vonatkozó tartalmi specifikáció és produkciós határidők

 • A hagyományos, cikk formátumú tartalmak címből, lead-ből, szövegtörzsből állnak. Utóbbi elhagyható, ha az képet, képgalériát, videót vagy infografikát tartalmaz.
 • A cikkek hossza maximum 6000 karakter. Ebbe beletartozik a lead is, ami maximálisan 250 karakter.
 • A képek formátuma *.jpg, *jpeg, *png. A képeket, amennyiben azok nem saját képek, forrásmegjelöléssel együtt kell átadni. Ezen túlmenően Megrendelőnek természetesen rendelkeznie kell az alkotó felhasználási engedélyével, illetőleg képmás közzétételi szándéka esetén az érintett személy képmás közzétételére vonatkozó hozzájárulásával.
 • A cikkekben elhelyezni kívánt videókat Megrendelő saját YouTube csatornáján keresztül teheti elérhetővé, amelyet HVG embedel.
 • HVG a cikk elkészítését a jóváhagyott brief beérkezésétől 2 héten belül vállalja.
 • A cikk alapára a Budapesten készült, vagy kiszállás nélkül megoldható cikkírás árát jelenti, minden ettől eltérő esetben a szolgáltatásra a körülményektől függően egyedi árat állapítunk meg.

 

Nem szöveges alapú, egyedi tartalmakra vonatkozó tartalmi specifikáció és produkciós határidők

Tartalmanként változó, egyedi meghatározást igényel.

 

Garancia

 • HVG nem vállal garanciát arra, hogy a Megrendelő tartalmainak környezetében Megrendelőről vagy annak termékéről rá vonatkozóan negatív tartalmat nem jelenít meg.

 

HVG Kiadó Zrt.

4. számú melléklet

Az Eduline cikkszponzorációra és egyéb natív megjelenésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

 

 1. Az Eduline cikkszponzorációra és egyéb natív megjelenésre vonatkozó ÁSZF hatálya

A HVG Kiadó Zrt. Eduline.hu oldalának szolgáltatásait igénybe vevő megrendelőnek (a továbbiakban Megrendelő) a HVG Kiadó Zrt-vel, és annak termékével, az Eduline.hu-val mint szolgáltatóval (továbbiakban mint Eduline) kapcsolatos jogviszonyaiban a jelen általános szerződési feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) kell alkalmazni, kivéve abban az esetben, ha a felek az általuk kötött egyedi szerződésben az ÁSZF-ben foglaltaktól eltérően rendelkeznek. Ennek hiányában a Megrendelő a megrendelésével automatikusan elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2. Termékleírás

A cikkszponzoráció az Eduline speciális, natív hirdetési terméke, mely lehetőséget biztosít az Eduline partnereinek arra, hogy az Eduline olvasói számára releváns, eredeti tartalmaikat publikálják, megosszák az olvasókkal. Az Eduline-on elhelyezett tartalom a Megrendelő közreműködésével jön létre, azt egy független szerkesztőség írja.

3. Kapcsolattartás

 • Az együttműködés időtartama alatt Megrendelővel a kapcsolatot tartalmi oldalról az Eduline termékmenedzsere, minden egyéb más kérdésben az értékesítő tartja.
 • Megrendelő bármilyen módosításra, időzítésre vonatkozó igényt a fenti két kapcsolattartójával írásban közölhet.

4. Tartalmi alapelvek

 • A független szerkesztőség egy előre elkészített, majd validált ügyfélbrief alapján készíti a tartalmat.
 • A tartalom az olvasók számára minden esetben érdekes és hasznos információkat közvetít.
 • A megjelentetni kívánt tartalom hasznosságát – a validált brief függvényében – a termékmenedzser garantálja.
 • Megrendelőtől a tartalomhoz illusztrációként kapott anyagokat (kép, infografika, külső link stb.) termékmenedzser vétózhatja, amennyiben annak stílusa, színvonala, tartalma nem felel meg az Eduline alapelveinek.
 • A publikált tartalom nem sértheti harmadik személy személyiségi, szerzői, és iparjogvédelmi jogait, továbbá nem ütközhet más törvénybe sem, különös tekintettel a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló, 2008. évi XLVIII., a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, 2010. évi CLXXXV., valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény rendelkezéseire.
 • A Megrendelőnek szigorúan be kell tartani a fentiekben hivatkozott törvényekben meghatározott reklámtilalmakat és reklámkorlátozásokat, valamint szponzorálási tilalmakat és korlátozásokat. Az Eduline valamely törvénysértő tartalom észlelése esetén arra figyelmezteti a Megrendelőt, kérve a tartalomhoz illusztrációként kapott anyagokat megváltoztatását és egyébként a törvénysértő tartalom közzétételét megtagadhatja. Ha mégis – akár annak folytán, hogy az Eduline a törvénysértést nem észlelte – törvénysértő tartalom kerül közzétételre, az emiatt az Eduline-nal szemben kiszabott és megfizetett bírságot Megrendelő tartozik az Eduline-nak megtéríteni.
 • A tartalom csak jogtiszta képeket, infógrafikát, videókat tartalmazhat.
 • A tartalomban külső script, kód nem helyezhető el.
 • A tartalomban az Eduline által előállított kérdőív elhelyezhető.
 • A brief-ben nem közölhető negatív információ konkurens cégről, annak termékéről, versenytársakról.
 • A tartalom elemeiben (szöveg, kép, videó stb.) termékajánlat, promóció, call-to-action nem helyezhető el.

5. Szerkesztési alapelvek

 • A Megrendelő által briefben adott információkat valamint kreatív anyagokat a termékmenedzser dolgozza fel és jóváhagyás után engedélyezi azok publikálását.
 • Megrendelő írásban javaslatot tehet a tartalmak időzítésére, amelyet a Tartalommenedzser az aktuális történések függvényében hajt végre.
 • Az Eduline-on megjelenő tartalmak megoszthatók, linkelhetők, url-lel hivatkozhatók.
 • Másolás esetén au Eduline mint forrás feltüntetése kötelező.
 • A tartalmak az Eduline oldalán nem kommentelhetők.
 • Az elkészült anyagokban a Megrendelő egy alkalommal kérhet módosítást, amit az átadástól számított 2 munkanapon belül írásban kell jeleznie a termékmenedzsernek.
 • A cikkoldal egyes megjelenési elemei nem változtathatók.
 • A tartalmak megjelenésüktől fogva korlátlan ideig elérhetők.

6. Megkülönböztetés a szerkesztőségi tartalomtól

 • A Megrendelő által közölt tartalom mint „Szponzor tartalom” jelenik meg az oldalon. A közösségi médiában „promóció” vagy „hirdetés” hashtaggel jelöljük ezeket a tartalmakat.
 • A Megrendelő cikkoldalán a lead alatt „A tartalom elkészítését a [partner neve] támogatta” szöveget helyezzük el.
 • A Megrendelő cikkoldalán disclaimer jelzi, hogy a létrehozott tartalom független a szerkesztőségi – eduline.hu – által előállított és szerkesztett tartalomtól.
 • A disclaimer szövege: A cikk a [partner neve] támogatásával jött létre, előállításában és szerkesztésében az eduline.hu szerkesztősége nem vett részt.
 • A disclaimer szövege nem változtatható.

7. Hagyományos, cikk (online és print) formátumú tartalmakra vonatkozó tartalmi specifikáció és produkciós határidők

 • A hagyományos, cikk formátumú tartalmak címből, lead-ből, szövegtörzsből állnak. Utóbbi elhagyható, ha az képet, képgalériát, videót vagy infografikát tartalmaz.
 • A cikkek hossza:
  • online tartalom esetén maximum 8000 karakter, amibe beletartozik a lead is, ami maximálisan 300 karakter.
  • print tartalom esetén maximum 3500 karakter, amibe beletartozik a lead is, ami maximálisan 300 karakter.
 • A képek formátuma:
  • *.jpg, *jpeg, *png. A képeket, amennyiben azok nem saját képek, forrásmegjelöléssel együtt kell átadni. Ezen túlmenően Megrendelőnek természetesen rendelkeznie kell az alkotó felhasználási engedélyével, illetőleg képmás közzétételi szándéka esetén az érintett személy képmás közzétételére vonatkozó hozzájárulásával.
 • A cikkekben elhelyezni kívánt videókat Megrendelő saját YouTube csatornáján keresztül teheti elérhetővé, amelyet az Eduline embedel.
 • Az Eduline a cikk elkészítését:
  • online tartalom esetén 15 munkanap alatt
  • print tartalom esetén 15 munkanap alatt vállalja a jóváhagyott témajavaslat beérkezésétől számítva. A produkció megkezdése minden esetben az írásbeli megrendelő beérkezése után lehetséges.
 • A cikk alapára a Budapesten készült, vagy kiszállás nélkül megoldható cikkírás árát jelenti, minden ettől eltérő esetben a szolgáltatásra a körülményektől függően egyedi árat állapítunk meg.
 • Nem szöveges alapú, egyedi tartalmakra vonatkozó tartalmi specifikáció és produkciós határidők tartalmanként változó, egyedi meghatározást igényelnek. TikTok videók esetében az elkészítési határidő 30 napra módosul.

8. Garancia

 • Az Eduline nem vállal garanciát arra, hogy a Megrendelő tartalmainak környezetében Megrendelőről vagy annak termékéről rá vonatkozóan negatív tartalmat nem jelenít meg.